Priya Globeways Hand Carved Stone Ashtray – Large White Elephant

Priya Globeways Hand Carved Stone Ashtray – Large White Elephant