Priya Globeways Hand Carved Stone Ashtray – Small Brown Elephant

Priya Globeways Hand Carved Stone Ashtray – Small Brown Elephant