Priya Globeways Hand Carved Stone Ashtray – Small Cream Elephant

Priya Globeways Hand Carved Stone Ashtray – Small Cream Elephant